Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky q4security.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.q4security.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.q4security.sk je:

Q4 Security, s.r.o.
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 2071/B.
IČO: 17 337 569
DIČ: SK2020343072
Bankové spojenie: Tatrabanka
č. ú.: SK 0211 0000 0000 2941046288

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že zmluvnou stranou je spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami q4security.sk Zákonom č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník, v platnom znení, Zákonom č. 250/2007 Z. z., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, že zmluvnou stranou je podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami q4security.sk Zákonom č. 513/ 1991 Z. z., Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) – je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – je objednávka kupujúceho, ktorá predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – sú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar použitý alebo jeho obal bol poškodený. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru, ktorého charakter to vylučuje (napríklad akumulátory, licencie atď.).

4. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu, resp. kupujúci má právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť,
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny,
  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci "nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou, tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu ako zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho, resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak ide o právnickú osobu, resp. bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.q4security.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar kupujúci zaplatí až pri prevzatí tovaru kuriérovi (UPS).

prevodný príkaz - s tovarom zasielame FA so splatnosťou dohodnutú medzi kupujúcim a predávajúcim

CardPay - Za tovar zaplatí kupujúci vopred na bankový účet predávajúceho vedený v Tatra Banka, a.s. alebo ČSOB a.s. Po prijatí platby predávajúci odošle tovar a bude kupujúceho informovať o termíne doručenia objednaného tovaru.

6. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Cena dopravy sa líši v závislosti od výslednej ceny objednávky a hmotnosti objednávky. Internetový obchod www.q4security.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

  • kuriérska spoločnosť mimo BA - doručenie zásielky do 2 pracovných dní. Kupujúci by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si kupujúci želá doručiť zásielku do zamestnania). V prípade, ak kupujúci nebude zastihnutý kuriérom spoločnosti UPS na dodacej adrese, bude kuriér kupujúceho telefonicky kontaktovať a dohodne sa s ním na ďalšom postupe.
do 5 kg 4,5 € bez DPH
od 5 kg do 20 kg 6 € bez DPH
od 20 kg do 40 kg 12 € bez DPH
od 40 kg do 60 kg 18 € bez DPH
od 60 kg do 80 kg 24 € bez DPH
od 80 kg do 100 kg 30 € bez DPH
viac ako 100 kg 36 € bez DPH
 
  • kuriérska spoločnosť v rámci BA - doručenie zásielky do 3 hodín v rámci dňa
do 50 kg 7 € bez DPH
do 200 kg 13 € bez DPH

V prípade objednávky nad 500€ je doprava zdarma. Ak sú súčasťou objednávky akumulátory / rackové skrine a je splnená podmienka hodnoty tovaru nad 500€, doprava sa bude individuálne doučtovávať v závislosti od hmotnosti akumulátorov / rackových skríň.

7. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

8. Zľavy

Registrovaný kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, má možnosť získať zľavy. Tie je však nutné dohodnúť s predávajúcim.

V prípade, že by zľava bola uplatnená v rozpore s pravidlami danej zľavy, má predávajúci právo také uplatnenie zľavy odmietnuť.

V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy.

9. GDPR

Od 25. mája 2018 nadobudla účinnosť Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Hlavným cieľom tejto legislatívy je zabezpečiť väčšiu kontrolu nad používaním osobných dát tretími stranami. Registráciou spotrebiteľ udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosti Q4 Security s.r.o., na dobu neurčitú (až do času zrušenia súhlasu). Spoločnosť Q4 Security s.r.o. sa zaväzuje, že osobné údaje budú použité len pre potreby vybavovania objednávok, posielanie newslettrov (prípadne ďalších marketingových materiálov) a tieto neposkytne tretím osobám.

10. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po jej potvrdení ako zmluva uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky.

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu.

Obchodné podmienky platia od 1.11.2013.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.